VA-Senior-information


Föreningen VA SYDs Seniorer

Möten: 200903 191211 190918 190522 181120 180525

VA SYDs Seniorer - möte 2020-09-03
VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 3 september 2020 på köpcentret Entré i Malmö. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

De planer styrelsen hade för 2020 blev omkullkastade av den pandemi som drabbade världen. Bussexkursionen på temat genomförda eller planerade åtgärder för att bereda plats för vattnet i VA SYDs medlemskommuner har därför senarelagts till en tid när det åter är säkert att ordna exkursioner.

Då medlemmar önskade att vi ändå skulle träffas, men på ett säkert sätt, bjöd föreningen in till ett möte i köpcentret Entré, där merparten av butikerna har stängt och att det därför finns mycket stora tomma ytor. Det skulle alltså finnas möjligheter för medlemmarna att träffas på det avstånd som medlemmarna själv tyckte kändes bra.

Eftersom det var första (och kanske det enda) mötet föreningen håller 2020, blev det även ett årsmöte. Årsmöteshandlingarna hade i god tid sänts till alla medlemmar, varför mötet blev kort och där det beslöts enligt valberedningens förslag om styrelse och revisorer.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Därefter åts de baguetter och den dryck medlemmarna i förväg hade valt. Allt detta gjordes i samkväm, men på behörigt avstånd.


Det blev ingen traditionell gruppbild, men en bild som visar hälften av mötesdeltagarna. Det hade krävts ett kraftigare vidvinkelobjektiv för att få med alla. Som synes håller medlemmarna avståndet. Ordföranden skall just börja årsmötet.

VA SYDs Seniorer - möte 2019-12-11
VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 11 december 2019 på VA SYDs kontor i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

På mötet fick vi information från våra tidigare kolleger Kristina Hall och Mikael Hölttä om hur man bereder plats för vattnet i Malmö, när det regnar kraftigt.

Efter informationen gick vi till Restaurang KP i Ferdinand Bobergs vackra gamla posthus, där föreningen bjöd på en gemensam lunch.

Gruppbild, fotograf Therese Andersson. Klicka för stor bild med namn på personerna.

VA SYDs Seniorer - årsmöte 2019-09-18
VA SYDs Seniorer hade årsmöte den 18 september 2019 i Lomma Folkets Hus.
Till årsmötet hade 27 medlemmar anmält sig.

Efter en föredragning av årsredovisningen och revisorernas berättelse beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Det beslöts vidare att göra en stadgeändring, så att föreningen också skall ha en valberedning.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Då Yngve Darte hade undanbett sig återval som revisor beslöt mötet att till revisorer välja Stig Sjögren och Bengt Andersson. Till den nya valberedningen valdes Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet höll vår tidigare kollega - numera på Jordbruksverket - Tilla Larsson ett uppskattat föredrag om vattenhanteringen i det rurala landskapet samt hur denna påverkar vattenhanteringen i det urbana landskapet. Och vice versa.

Efter fördraget åkte vi till Restaurang Alnarp, där föreningen bjöd på en gemensam lunch.

Efter lunchen begav vi oss till Hovslagar-, Vagns- och Lantbruksmuseerna i Alnarp, där vi fick en introduktion till museerna av Barbro Henriksson. Då museerna ligger utspridda i Alnarpsparken fick seniorerna en kilometerlång motionstur.

En gruppbild tagen av fotograf Tilla Larsson. Klicka för stor bild.


En gruppbild tagen av fotograf Eber Ohlsson. Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer - utfärd 2019-05-22
VA SYDs Seniorer gjorde en utfärd till Nordsjælland den 22 maj 2019. Till utfärden hade 20 medlemmar anmält sig.

Efter samling vid Jägersro åkte VA SYDs Seniorer i buss till Hillerød, där vi först intog en cateringfrukost, för att sedan besöka Frederiksborgs Slot. Där fick vi en timmes guidning av museets Lene Falster. Vi strövade sedan fritt på museet. Efter museet besöktes Hillerød, ett individuellt besök för att eventuellt intaga lunch på något av stadens näringsställen.

Efter återsamlingen vid bussen åkte gruppen till Farum Midtpunkt (utmed färdvägen), ett omtalat och intressant terrasshusområde med cortenfasader - ett fasadmaterial livligt omdiskuterat i Malmö. Det var en mindre grupp som besåg bostadsområdet medan majoriteten gjorde ett studium av minuthandeln i det intilliggande köpcentrat.

Därefter blev det en resa tillbaka till Jägersro, med en mindre utvikning till vissa yttre delar av København. Vid Lernacken stoppade polisen oss, men släppte oss vidare efter en okulärbesiktning. Deras bedömningen var troligen att vi inte var presumtiva terrorister.

Klicka för stor bild.
Fotograf: Eber Ohlsson.


Klicka för stor bild.
Fotograf: Göran Lundström.

VA SYDs Seniorer - möte 2018-11-20
VA SYDs Seniorer hade sitt andra möte tisdagen den 20 november 2018 på VA SYDs kontor på Hjälmargatan 3 i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

VA SYD hade inbjudit oss att fira att VA SYD 2018 fyller 10 år. På VA-Seniorernas möte den 11 december 2017 lovade VA SYDs förbundsdirektör Katarina Pelin att VA SYD skulle bjuda på tårta någon gång under jubileumsåret, vilket nu alltså infriades. Katarina kom också till mötet och hälsade personligen alla välkomna till VA SYD.

Vårt möte började med att vi träffades, samtalade och åt tårta, därefter fick vi information av Mimmi Bissmont och Marie Castor om den delen av VA SYD som handhar Avfall och återvinning. Efter denna information fortsatte samkvämet.

Klicka för stor bild (utskriftvänligt A4-format), där alla deltagare är namngivna.
Fotograf: Therese Andersson.

VA SYDs Seniorer - möte 2018-05-25
Föreningen VA SYDs Seniorers konstituerande mötet skedde fredagen den 25 maj 2018 på restaurang Kvarnen i Kristianstad. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

Efter propåer från Eber Ohlsson till VA SYD om att VA-Seniorerna i likhet gatukontorets pensionärsklubb skulle få anslag till seniorverksamheten, speciellt som inte alla seniorer som hade pensionerats från VA Syd fick vara med i pensionärsklubben.

Dessa propåer resulterade i möten med VA Syd, där Eber Ohlsson fick i uppdrag att bilda Föreningen VA SYDs Seniorer, en förening som skulle få anslag av VA Syd. Med detta mandat anordnades en exkursion till Kristianstad och dess Vattenrike fredagen den 25 maj 2018.

För exkursionen hade buss hyrts av Berkvarabuss, där påstigning (och avstigning) kunde ske vid Jägersro, Lund södra och vid Gårdstånga.

Första programpunkt i Kristianstad var Vattenrikets Naturum, där dess chef Karin Magntorn gav ett initierat och engagerat föredrag. Med hjälp av kartor, där den moderna tekniken verkligen nyttjades på bästa sätt, fick vi Kristianstads och Vattenrikets historia.

Därefter vandrade vi över Helge å för lunch på restaurang Kvarnen. Under lunchen hölls föreningens konstituerande möte.

Till styrelsen valdes Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer valdes Stig Sjögren och Yngve Darte. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter lunchen fick vi lite tid till att även besöka Cristian IV:s vackra renässanskyrka. Då det pågick orgelkonsert där kunde inte hela kyrkan besiktigas.

Därefter gick vi till Rådhuset och fick ett föredrag av utvecklingsstrategen Inger Hansson (tidigare VA-chef), som visade dagens VA-verksamhet i Kristianstad. Det framgick att Kristianstad måste göra stora investeringar den närmaste tiden i både invallningar och konventionell VA-verksamhet.

Till sist fick vi komma upp i vattentornet och kunde se både Kristianstad och Vattenriket från ovan. Visserligen finns det normalt inget kafé i tornet, men C4-teknik hade gjort ett undantag och bjöd oss på fika.

Sedan återstod bara resan tillbaka. Sammanfattningsvis var det idel solsken, från vädret till deltagarnas ansikten.

Klicka för stor bild, där alla är namngivna.
Deltagarna (och värden Inger Hansson) framför vattentornet.

Stadgar för föreningen VA Syds Seniorer, antagna 2018-05-25 och reviderade 2019-09-18


VA-Seniorerna

Möten: 171211 170510 170323 170208 161013 160412 151117 150312

VA-Seniormöte 2017-12-11
Det åttonde VA-Seniormötet blev vårt besök måndagen den 11 december 2017 på VA Syds nya kontor vid Bagers plats i Malmö. Till mötet hade 31 medlemmar anmält sig.

VA Syds styrelseordförande Carina Svensson berättade om sin politiska vision av VA SYD. Därefter berättade VA Syds förbundsdirektör Katarina Pelin om dagens och framtidens VA Syd. De båda avtackades med var sitt exemplar av boken "Svenska vattentorn". Till sist gick vi en guidad tur på VA Syds nya kontor.

Före mötet hade vi hållit en gemensamm lunch på Restaurang KP, som ligger i det magnifika posthuset ritat av arkitekt Ferdinand Boberg.

VA-Seniormöte 2017-05-10
Det sjunde VA-Seniormötet blev vårt besök onsdagen den 10 maj 2017 på Ringsjöverket i Stehag. Till mötet hade 20 medlemmar anmält sig.

Produktionschefen på Ringsjöverket, Per Johansson berättade om Sydvattens historia och om Ringsjöverket, ett vattenverk som en gång byggdes av Helsingborg, Landskrona och Eslövs städer för att förse dessa städer med vatten.

Från början togs råvattnet från Ringsjön för att därefter genomgå en kemisk rening innan det pumpades ut till medlemskommunerna. Numera ägs verket av Sydvatten, vattnet kommer från Bolmen, reningen är mer avancerad och det når fler abonnenter.

Efter Per Johanssons information, där många frågor ställdes om inte bara Ringsjöverket utan även generellt om Skånes vattenförsörjning, blev vi besökare visade hela Ringsjöverket, inklusive den nya UV-filteranläggningen.

Vi tackade Per Johansson, för att vi fick komma och berika oss på kunskap om Skånes vattenförsörjning, med boken "Malmö - den törstande staden".

Den efterföljande gemensamma lunchen åts på Gourmetspecialisterna i Eslöv.

VA-Seniormöte 2017-03-23
Det sjätte VA-Seniormötet blev vårt besök torsdagen den 23 mars 2017 i Södervärns vattentorn i Malmö.Till mötet var 10 medlemmar anmälda.

Södervärns vattentorn togs i drift i mars 1916 och avställdes i slutet av 2014. Även om det är avställt så är det fortfarande VA Syd som förvaltar denna gedigna Malmöbyggnad, men där ambitionen är att tornet skall överföras till Malmö stad. Förhoppningsvis blir tornet bevarat, men med en ny funktion.

För att VA-Seniorerna skulle få möjlighet att bese vattentornet innan det var för sent, hade enhetschefen på Bulltoftaverket Mikael Areskoug välvilligt ställt upp och öppnat tornet för oss.

Eber Ohlsson berättade med åskådningsmaterial, generellt om äldre vattentornshistoria och specifikt om Södervärns vattentorn. De som hade möjlighet, vilket var de flesta, tog alla trappor upp för att bese de olika våningsplanen. Besöket varade i cirka en timme, varefter medlemmarna skildes åt.


Klicka för större bild.


En sektion av Södervärns vattentorn.


I rummet under reservoaren, fr v: Mikael Areskoug, Leif Runeson, Lars Foberg (ordf i Föreningen Industrihistoria i Skåne), Leif Nilsson, Karin Eriksson, Jan Schön, Göte Sernbo och Hans Möller. Utanför bild: Rose-Marie Olsson och Anna-Kerstin Lundberg (och fotografen Eber Ohlsson).


Rummet under reservoaren.


Mellanvåningen.


Bottenvåningen med fordom lokaler för parkavdelningen. De i perspektivet små personerna är fr v: Jan Schön, Leif Runeson, Karin Eriksson, Rose-Marie Olsson, Anna-Kerstin Lundberg, Leif Nilsson och Göte Sernbo (i trappan).


Södervärnstornet den soliga besöksdagen.

VA-Seniormöte 2017-02-08
Det femte VA-Seniormötet hölls onsdagen den 8 februari 2017 på Bulltoftaverket i Malmö. Till mötet hade 38 medlemmar anmält sig.

Karin Fernström, avdelningschef för Ledningsnät, informerade om "Källaröversvämningar och vad man planerar att göra för att minska detta problem." Vi fick en god inblick i det problem som stora regnmängder kan skapa, och vilka kostnader och vilka problem det blir om vi på kort tid skall bygga bort dessa oönskade vattenflöden i vår stadsmiljö.

Patrik Nilsson, utredningsingenjör på samma avdelning har lett arbetet med alla de skadekrav som följde efter skyfallet den 31 augusti 2014, vilket han berättade om. Vi förstod att det finns en avancerad beräkningsmodell för att reglera de skadestånd som VA Syd generellt får och speciellt fick efter det stora skyfallet den 31 augusti 2014.

Processingenjör Benny Stoltz orienterade oss om idéen med och nyttan av de UV-filter, som numera finns på Bulltoftaverket. Under ledning av Benny Stoltz och enhetschef Mikael Areskoug, båda på Bulltoftaverket, fick vi sedan besöka den nya byggnaden, som både inrymmer UV-filteranläggningen och garage för de mobila reservkraftaggregaten.

Några av våra värdar fick som gåva boken "Malmö - den törstande staden". En fick ett paraply i gamla gatukontorets design, där VA-sidan är representerad av blåa fält samt en vattendroppe i emblemet (loggan).

Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Potala restaurang.

Då Bulltofta vattenverk är skyddsområde och där gäller fotoförbud, finns det inga bilder från vårt möte. Som kompensation fick medlemmarna ett julkort från VA-verket Malmö 1997:


Bulltofta vattenverk julafton 1995. Järnfilter 4 och 3, byggda 1937 resp 1927.

VA-Seniormötet 2016-10-13
Det fjärde VA-Seniormötet hölls torsdagen den 13 oktober 2016 på Sjölundaverket i Malmö. Till mötet kom 28 medlemmar.

VA Syds avdelningschefer Ulf Nyberg och Karin Fernström skulle enligt programmet behandla några aktuella ämnen inom sina områden.

Karin Fernström hade dessvärre fått förhinder, vilket gör att hennes information om "Källaröversvämningar och vad man planerar att göra för att minska detta problem." får behandlas en annan gång.

Vi fick i stället information av projektledare Katja Hofgren om den nya mekaniska reningen på Sjölundaverket.

Programmet blev därför följande:
 • Ulf Nyberg: "Malmö avloppstunnel".
 • Ulf Nyberg: "Utredningen om Lunds framtida avloppsvattenrening."
 • Katja Hofgren: "Ny mekanisk rening på Sjölundaverket."
 • Visning av valda delar av Sjölundaverket under ledning av Ulf Nyberg.

  Mötet inleddes med att VA Syd genom Ulfs försorg bjöd på fralla och kaffe. VA-Seniorerna tackade de båda presentatörerna med varsin kasse Cox orange äpplen, en gåva sponsrad av medlemmen Göte Sernbo.

  Efter mötet höll flertalet lunch på restaurang Mat i Hamn, där vi hade fått ett eget rum med långbord. God mat i moderna lokaler.
 • Klicka på nedanstående bilder för att få större bilder.

  VA-Seniormötet 2016-04-12
  Det tredje VA-Seniormötet hölls tisdagen den 12 april 2016 på NSVA:s Öresundsverk i Helsingborg. Till mötet kom 19 medlemmar.

  Vår forne kollega, numera VD:n för Nordvästra Skånes VA AB (NSVA), Ulf Thysell bjöd oss välkomna med frukostfralla och dryck för att sedan orientera oss om NSVA (se nedan). Vi kunde se likheter och olikheter med dess motsvarighet i sydvästra Skåne, VA Syd. Ulf tog också upp några ämnen som var betydelsefulla för NSVA.

  Därefter skedde en rundvandring på avloppsreningsverket (Öresundsverket) under Ulfs ledning. Vid rundvandringens slut tackade VA-Seniorerna Ulf med att han och NSVA fick ett malmöitiskt servisdäxellock med initialerna MW (se nedan).

  Till sist höll vi lunch på den närbelägna restaurangen Amica Hermes. Då Öresundsverket ligger flera mil från de flesta medlemmars hem, ordnades det samåkning dit och tillbaka.

  VA-Seniorerna tackade NSVA och Ulf Thysell för föredraget om NSVA, visningen av Öresundsverket samt för förplägnad med att som en gåva överräcka ett servisventillock med initialierna MW (Malmö Wattenverk).

  Eber Ohlsson hade lokaliserat locket på Danska vägen i Malmö och Ulf Jensen och hans medarbetare ordnade så att VA-Seniorerna kunde ha med sig presenten till Helsingborg.

  Ladda ner
  Ulf Thysells PowerPoint-presentation 2016-04-12.

  Klicka på nedanståde bilder för att få större bilder.

  VA-Seniormötet 2015-11-17
  Det andra VA-Seniormötet hölls tisdagen den 17 november 2015 på Kretseum i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

  Forskningschefen på Sydvatten och Sweden Water Research samt professorn i vatten-resurslära i Lund, Kenneth M Persson berättade om "Om dricksvattenförsörjning och dricksvattenforskning i Skåne! Detta händer i Sweden Water Research och Sydvatten 2015-2017."

  Till sin hjälp hade han industridoktoranden på Lunds tekniska högskola och Sweden Water Research, Angelica Lidén, samt projektledaren för ledningsnät på Sydvatten, Lars Balkfors.

  Programmet:
 • Kenneth M Persson: "Om Sydvattens pågående verksamhet."
 • Angelica Lidén: "Membranforskning för bättre vattenkvalitet."
 • Kenneth M Persson: "Sweden Water Research, vad är det?"
 • Lars Balkfors: "Ny råvattenledning från Äktaboden till Ringsjöholm"
 • Frågor, avslutning, sammanfattning.

  VA-Seniorerna tackade de medverkande med att de vardera fick ett exemplar av boken "Malmö - den törstande staden.

  Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Restaurang Percy's.


 • VA-Seniorerna lyssnar till Lars Balkfors .


  VA-Seniorerna lyssnar till Angelica Lidén .

  VA-Seniormötet 2015-03-12
  Det första VA-Seniormötet hölls torsdagen den 12 mars 2015 på Kretseum vid Hyllie vattentorn i Malmö. Till mötet kom 25 medlemmar.

  VA Syd:s informatör Amanda Haux guidade oss genom Kretseum.

  Därefter berättade Anna Järvegren Meijer från VA Syd om vattensäkerhet och annat inom främst dricksvatten.

  Efter mötet höll flertalet lunch på närbelägna Restaurang Percy's.


  VA-Seniorerna lyssnande till Amanda Haux.


  VA-Seniorerna lyssnande till Anna Järvegren Meijer.


  Eber Ohlsson framför VA-Seniorerna.


  Anna Järvegren Meijers PP-bild på Alnarpsströmmen.


  Mejl
  2015-03-04
  Mejl
  2015-01-12
  Upprop
  2014-12
  Brev till VA SYD
  2013-12-31

  Se även information på sajtens sidor om VA personal.

  Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

  Sidan upplåten av  Skånska vattentornssällskapet - eber.se
  Senast uppdaterad 200905 Mejl till Eber Ohlsson